Wandelen door historisch centrum

Okto­ber is voor de donateurs en andere belangstellenden van de Stichting Historisch Heerhugowaard al jaren een speciale maand, waarin een bij­eenkomst wordt georganiseerd met een lezing, muziek en gezellig samenzijn. Door de pandemie gaat deze middag dit jaar, net als vorig jaar, niet door, maar de stichting heeft gezocht naar een alternatief om toch van zich te laten horen.

Dat alternatief is de brochure 'Wandelen door het oude cen­trum van Heerhugowaard' geworden, met daarin een wan­deling door het oude Centrum van Heerhugowaard. In deze wandeling, van ongeveer twee kilometer, worden negentien plaatsen beschreven, met mooie foto's en een stukje geschiedenis. Zo kan ieder in zijn eigen rijd en vrij van grote groepen genieten van het oude Heerhugowaard. Het is eventu­eel ook mogelijk om deze wan­deling te fietsen.

Nieuwe bestuursleden

Bij de Overhaal van 2021, die eind oktober weer zal verschij­nen, wordt de brochure meegeleverd. "We zullen ervoor zorgen dat alle donateurs de nieuwe Overhaal van 2021 en de brochure keurig netjes in de brievenbus krijgen", ver­telt Gemma Groot, voorzitter van Stichting Historisch Heerhugowaard. "Andere belang stellenden kunnen de brochu­re aanvragen via gemmahiep@ hotmail.com. Vergeet dan niet uw gegevens erbij te vermel­den." Afgelopen januari is een van de oprichters van Histo­risch Heerhugowaard en te­vens bestuurslid Jan de Vries overleden. Gemma: "Als be­stuur prijzen we ons gelukkig dat we twee nieuwe bestuursleden hebben kunnen begroe­ten: Mart Kuiper en Peter Mul. Altijd goed om weer nieuwe gezichten met nieuwe ideeën in ons bestuur te verwel­komen."

Meeschrijvers

Dit jaar is de Overhaal, inmid­dels al de zeventiende uitgave, weer voorzien van veel verha­len en mooie foto's. Gemma: "Het is een zeer afwisselend jaarboek geworden. Als u ze alle zeventien in het bezit hebt, heeft u toegang tot veel wetens­waardigheden over Heerhugowaard en zijn inwoners.

Er zijn diverse vaste schrijvers die hun artikelen aanleveren. Bij­voorbeeld Henk Komen, van de boerderijboeken. Ed Dek­ker, journalist, en schrijver van het boek over Veenhui­zen. Siem Bakker, een man die de archieven in duikt en altijd weer met mooie verha­len aankomt. Maar, we kunnen altijd nog meer meeschrijvers en verhaalvertellers gebruiken. We zijn heel blij als we weer nieuwe mensen bereid vinden om hun verhaal te vertellen. Ook blijkt dan dat ze vaak in het bezit zijn van authentieke foto's uit hun eigen fotoboe­ken. Het mogen gerust recen­te verhalen zijn. Jeugdherin­neringen, herinneringen aan de wijk of aan de nieuwe wijk waarin men is komen wonen.

U kunt ons natuurlijk ook al­tijd blijven volgen op deze site;

www.historischheerhugowaard. com.


 

Beste Donateur,

Bent u lid van de RABO, dan kunt u ons als Stichting steunen door tussen 4 en 25 oktober naar de site van RABO clubsupport 21 te gaan, geef hier uw stem(-men) aan Stichting Historisch Heerhugowaard. 

 U vindt ons op de lijst van deelnemende clubs op de site van de RABO.

Wij danken u heel hartelijk voor uw stem en steun, 

Bestuur Stiching Historisch Heerhugowaard. 


 

De vereniging Platform Polder Heerhugowaard (voorheen vereniging Vrienden van Stichting Den Huygen Dijck in liquidatie) overhandigt aan Stichting Historisch Heerhugowaard een bedrag van € 5.500,-

Waarom dit sympathieke gebaar?

De Stichting Historisch Heerhugowaard is in 2005 opgericht door Siem de Haan, Jan de Vries en Rob Estoppey en kwam voort uit De Vrienden van Stichting Den Huygen Dijck. Zij verzorgden tot die tijd voor leden van de Vrienden een klein informatief boekje: “De Overhaal” en zij hebben dit boekje in de laatste 15 jaar verder geprofessionaliseerd tot een mooi informatief jaarboek, met nog steeds dezelfde naam: “De Overhaal”.

In dit jaarboek staan de verhalen van, voor en door Heerhugowaarders. De informatie komt tot leven via foto’s, met achtergrondgegevens, via de geschiedenis van inwoners en nieuwkomers. Daarnaast wordt de geschiedenis van de polder en zijn omgeving ook belicht.

 De leden van de vereniging Platform Polder Heerhugowaard hebben er, bij haar opheffing, voor gekozen een bedrag van € 5.500,-  aan de stichting Historisch Heerhugowaard ter beschikking te stellen. Dit om dit jaarboek verder te professionaliseren en te kunnen blijven uitgeven.

Verandering voor Platform Polder Heerhugowaard;

In de loop der jaren is de structuur van culturele- en historische zaken, in en om de Stadsgemeente Heerhugowaard, vanuit overheidswege structureel geprofessionaliseerd met grootschalige projecten.

De vereniging Platform Polder Heerhugowaard diende twee actieve stichtingen, namelijk de Stichting Historisch Heerhugowaard en de Stichting “Den Huygen Dijck”.  Aangezien de invloed van Platform Polder Heerhugowaard en de toegevoegde waarde daarbij niet meer van betekenis was, is deze vereniging in 2020 geliquideerd.

PPH heeft de leden en donateurs gevraagd het resterende kapitaal van de vereniging “Platform Polder Heerhugowaard”, naar rato van haar gemaakte keuze, ter beschikking te stellen aan de stichtingen “Den Huygen Dijck” en “Stichting Historisch Heerhugowaard”. Daarmee zijn ze akkoord gegaan.

Deze stichtingen houden er zelf een donateurenbestand op na, waarbij men zich kan aansluiten.

Stichtingen:

Stichting Den Huygen Dijck exploiteert “Het Oude Gemaal”. https:www.poldermuseumheerhugowaard.nl/hetoudegemaal/

Stichting Historisch Heerhugowaard geeft jaarlijks het boek “de Overhaal” uit. Degene die donateur zijn bij stichting Historisch Heerhugowaard, krijgen ieder jaar in november het jaarboek “de Overhaal” thuis gebracht, of krijgen het mee op de jaarlijkse middag in de Brink. http://www.historischheerhugowaard.com/

Wat deed de vereniging PPH, voorheen Vrienden van Den Huygen Dijck?

Een korte uiteenzetting van wat de vereniging, die op 22-06-1982 in het leven is geroepen, heeft gerealiseerd en betekend voor de Heerhugowaardse gemeenschap.

In de afgelopen jaren heeft een groot aantal mensen, ook vanuit het bestuur, op vrijwillige basis, bijgedragen aan het onderhoud en het in standhouden van het Poldermuseum (nu het Oude Gemaal). Wij danken hen, die hier met overgave aan hebben meegewerkt. De waardering komt toe aan de leden en donateurs, maar ook de bedrijven, die de vereniging financieel hebben gesteund.

Naast het uitgeven van nieuwsbrieven en het blaadje ”De Overhaal”, zijn er in het verleden ook museale aankopen gedaan, voor de uiteenlopende tentoonstellingen en activiteiten/lezingen e.d. Deze werden met inzet van vrijwilligers, leden, donateurs, sponsoren en bestuursleden in o.a. wijkgebouwen georganiseerd en regelmatig daarna herhaald in de grote zaal van café de Swan. Sinds 2005 zijn bepaalde activiteiten zoals de jaarlijkse leden/donateurs bijeenkomst in COOL of in de Brink, voorgezet door stichting Historisch Heerhugowaard.

Uiteindelijk kunnen wij concluderen dat de vereniging na 38 jaar, met grote inzet van gedreven mensen, haar missie heeft voltooid.

Iets meegeven aan haar leden;

Het bestuur van de vereniging Platform Polder Heerhugowaard in liquidatie, wil graag iets meegeven aan haar leden. Bij de Gemeente is medegedeeld, dat wij een historisch boek willen uitgeven over de afgelopen 75 jaar van Heerhugowaard in 15 lustrum jaren. In dit boek willen we de ontwikkelingen van de Gemeente Heerhugowaard in grote lijnen volgen. Wat gebeurde er in het verleden waar men nu woont en hoeveel inwoners waren er in Heerhugowaard toen men werd geboren? Zo zijn er nog veel meer leuke weetjes, die voor ons boeiend zijn. Veel informatie is leerzaam voor kinderen, zodat zij beseffen dat niet alles vanzelfsprekend is. Te denken valt hoe Heerhugowaard is ingericht t.a.v. bijvoorbeeld de waterhuishouding. Wij zijn benieuwd of het boek gerealiseerd kan worden, met een gezamenlijke inzet van onze mensen. Het is een jaar waarop de gemeente Heerhugowaard ophoudt te bestaan. De huidige gemeente Heerhugowaard heeft het archief, de middelen en de medewerkers. De van origine Heerhugowaardse inwoners (maar ook de mensen die in Heerhugowaard zijn komen wonen) hebben de expertise. U zult hier zeker nog meer van horen.

Overdracht van de baten, 5500 euro;

Wanneer wij, als Oud Heerhugowaarders, om ons heen kijken, is er veel veranderd. Het historische centrum ligt bij Centrumwaard, waar op het Raadhuisplein het Gemeentehuis stond. Aan de andere kant van de weg lag de locatie voor recreatie en sport. Het hertenkamp, de midgetgolfbaan, een jeu de boules baan, de kinderboerderij, een gymzaal, Rosariumpark, zwembad Deiko, Camping Travalje, Sportvelden voor diverse verenigingen en later de Waarderhout. Historisch gezien is dit het groene hart van Heerhugowaard, waar het leven bruiste.

Sinds 1980 bestaat de midgetgolfbaan aan de Dreef. De oprichter was Siem de Haan. Siem was later een man die veel heeft betekend voor de Heerhugowaardse gemeenschap. Hij is mede oprichter van de stichting Historisch Heerhugowaard. In samenhang met deze gegevens, is besloten de overhandiging van het bedrag van € 5.500,- op deze historische plek plaats te laten nemen. Hiermee willen wij mooie herinneringen onder de aandacht brengen en vooral koesteren, zodat wij daar nog lang van kunnen genieten.

Het bestuur van Stichting Historisch Heerhugowaard bedankt Platform Polder Heerhugowaard voor dit mooie gebaar.


 

In memoriam, Jan de Vries, bestuurslid van Historisch Heerhugowaard.

Jan de Vries
06-01-1935/26-01-2021

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat ons bestuurslid, Jan de Vries, dinsdag 26 januari 2021, was overleden. We wisten dat zijn gezondheid de laatste maanden verslechterde, maar dit bericht kwam toch nog onverwacht.

Jan de Vries werd geboren in Heerhugowaard Kruis aan de Rustenburgerweg in een van de gemeentewoningen. Daarna is de familie de Vries verhuisd naar een kruidenierszaakje aan de Jan Glijnisweg. Als je Jan vroeg waar dat winkeltje had gestaan zei hij: ” Tja, het is gesloopt en daarvoor in de plaats staat nu de gymzaal bij de Familieschool.” Hij vertelde ook dat hij al op jonge leeftijd belangstelling had voor de huizen, de boerderijen en de mensen in zijn omgeving.

Hij kreeg contact met mevrouw Modder-van Twisk. Zij verzamelde in de vorige eeuw de ansichtkaarten van Heerhugowaard, iets wat in die tijd behoorlijk speciaal was. De mensen uit Heerhugowaard waren in het begin van 1900, vooral bezig met hun kleine bedrijfjes. Er moest brood op de plank komen en dat was in de “armenpolder” de voornaamste bezigheid.

Jan vertelde dat hij regelmatig met zijn fototoestel op zijn fiets stapte om dia’s te maken van zijn omgeving, van de veranderingen in Heerhugowaard.  Daarnaast hield hij een kaartsysteem bij waarop hij schreef wat er te zien was op de dia  en het jaartal.

Toen de polder Heerhugowaard 350 jaar bestond, in 1979, zat Jan in het feest comité. Hij verzorgde de lezingen met de dia’s die hij in de loop der tijd had verzameld en gemaakt. Hij raakte betrokken bij het Poldermuseum, nam zitting in het bestuur en was een goede kracht bij de Vrienden van het Poldermuseum. Als je met een groep een excursie naar het Poldermuseum maakte, was Jan vaak degene die de verhalen vertelde, hij trad ook regelmatig op als gids.

In 2005 namen Siem de Haan, Rob Estoppey en Jan de Vries het initiatief om de Overhaal, het informatiebulletin wat door het Poldermuseum werd verstrekt aan de leden, een facelift te geven. Dezelfde naam in een nieuw jasje.  Ze hebben toen de  “Stichting Historisch Heerhugowaard” opgericht.  Met als hoofddoel de uitgifte van een jaarboek  “De Overhaal”,  waarin verhalen van, voor, over Heerhugowaard en de Heerhugowaarders.

Ook heeft Jan meegewerkt aan boeken die over Heerhugowaard zijn geschreven, o.a. “Heerhugowaard 45-95”. Men heeft geput uit zijn diaarchief voor het boek” Bommen op Heerhugowaard”. Hij heeft zijn archief regelmatig gebruikt voor lezingen.

De laatste lezing die Jan heeft gegeven voor het Historisch Heerhugowaard was de denkbeeldige fietstocht die hij maakte vanaf het begin van de Middenweg tot Heerhugowaard Centrum in 2016. Bij de dia’s die hij liet zien had hij op kaartjes een verhaaltje geschreven. Van de donateurs die toen aanwezig waren hoorden we dat ze het leuk vonden om over hun huis of dat van de buren het een en ander te horen.

Jan was in ons bestuur de penningmeester, en de laatste jaren onze Ondersteunende Kennismedewerker. Een rustige bestuurder die veel wist te vertellen over De Waard en zijn inwoners. We zullen Jan missen.

Gemma Groot,

Voorzitter Stichting Historisch Heerhugowaard


 

Jan Glijnisweg (Boerenweg, Hensbroekerweg) 63.
De kruidenierszaak van Jb.Oud, in 1938 van C.J.de Vries, gesloopt in 1970.
-------------------------------------------------------------------------------

1629?

Deelkaartje met de drie eilandjes.

1970?

Het huis zonder de bomenrij, wel al wit geschilderd. De bovengrondse hoogspanningskabel is te zien, er is nog geen aanbouw.

1980?

De zijaanbouw links en de schuur aan de achterkant is aangebouwd Dit is nog voor de bewoning van Jos en Carla Meissen. Harlingerstraat 17.

Januari 2020

het huis met de aanbouw. Een prachtige plek om te wonen. Voorbij…. door de hoogspanningswerken.

1928. De gemeentewoningen aan de Middenweg 491-505. De bomen zijn in WO2 verdwenen. Namen uit die tijd: Morsink, Hoek, Gootjes, Swinkels, van Egmond.

1998, Op de plaats van de gemeentewoningen. Middenweg 491-493-495-497. Vier mooie huizen. Van Zuid naar Noord, Familie van Stralen, Ursem, Bommer en Groen. De Midden

2019. Dezelfde plaats, in het groen deze keer. Van wie de fiets is? Niet van mij!!!

Afzegging ledenmiddag 2020

 

Beste donateurs van de Stichting Historisch Heerhugowaard,

 In gevolge van het Coronavirus en de door de overheid opgelegde beperkingen voor evenementen met een grotere groep personen hebben wij helaas moeten besluiten om de ledenmiddag in oktober 2020 niet door te laten gaan.

Opdat u ons tot – hopelijk – de ledenmiddag van volgend jaar niet zult vergeten, sturen wij u een vulpotlood met de naam van onze stichting met deze brief mee.

Misschien inspireert dit potlood u tot het zelf schrijven van een stukje voor de Overhaal.

Wij zijn altijd op zoek naar schrijvers die hun verhaal graag met andere Heerhugowaarders willen delen.

Om het gemis van deze ledenmiddag nog meer te verzachten, zullen we op de website kleine artikelen plaatsen met herinneringen aan Heerhugowaard.

Dit is te vinden op: Historischheerhugowaard.com

Uiteraard wordt de Overhaal zoals ieder jaar of bij u bezorgd of opgestuurd.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Stichting Historisch Heerhugowaard