Noord-Holland Opgewekt,

In het gemeente­huis van Heerhugowaard is vanaf vrijdag 2 februari de expositie 'Noord-Holland opgewekt! Energie van vroeger en voor later te zien.

De expositie neemt bezoekers mee naar de energieopwekking van vroe­ger (turf en hout), nu (gas en olie) en in de toekomst (duurzame energie). Ook is er aandacht voor de ruimtelijke gevolgen door de jaren heen. In een drietal lezingen is er aan­dacht voor energie en de opwekking ervan.

De lezingen hebben als titel 'Energie in het verleden' (8 febru­ari), 'Landschap en stedelijke kwali­teit (14 februari) en 'De Groene Stad' (20 februari). Ze worden gehouden in de bibliotheek en duren van 20.00 - 22.00 uur. De toegang is gratis, aanmel­den bij de bibliotheek (tel. 072-5764800).

uit; Regionaal Alkmaarse Courant. 31-01-2018

Cursus Kennismaken met Westfriesland

 Het is al weer drie jaar geleden dat de cursus Kennismaken met Westfriesland door het Westfries Genootschap werd georganiseerd. Deze cursus wordt bij voldoende belangstelling weer gehouden in de maanden februari en maart.

 Tijdens deze cursus worden uiteenlopende onderwerpen behandeld betreffende de cultuur en de historie, zoals het ontstaan van Westfriesland, stolpboerderijen, land en water, handel en nijverheid, gewoontes en gebruiken, dialect, streekdracht en sieraden.

 De cursus wordt op vier achtereenvolgende maandagavonden gegeven in ons eigen Timmermansgildehuis in Hoorn, door verschillende inleiders, steeds van 20.00 tot 22.00 uur. De data zijn 12 februari, 19 februari, 26 februari en 5 maart.

Voor de gehele cursus zijn de kosten € 35 per persoon inclusief koffie of thee.

 Voor wie is deze cursus bestemd? Voor iedereen die belangstelling heeft voor Westfriesland. Leden en niet leden zijn welkom. Voor inlichtingen en opgave kunt u tot 31 januari contact opnemen met het secretariaat: telefoon 0229-217121 of e-mail: contact@westfriesgenootschap.nl.

 

(foto Jan Smit)

Bron: Alkmaarse Courant 14 juli 2017

"Behoud dit stukje historie"

stichting organiseert benefietavond voor behoud hertenkamp.

HEERHUGOWAARD - Het is een van de weinige plekjes in Heerhugowaard van bijzondere cultuurhis­torische waarde; het hertenkamp. Maar die oase van groen in de Recreatiewijk is wel behoorlijk verou­derd. De gemeente wilde het kamp aanvankelijk verplaatsen naar het terrein van kinderboerderij De Bongelaar, maar buurtbewoners sta­ken daar een stokje voor en kwa­men in actie. Met succes, want de omwonenden, die zich inmiddels verenigd hebben in de stichting Vrienden van Hertenkamp Heerhugowaard, schoven met de ge­meente om tafel om een plan te maken voor het opknappen van de hertenkamp. Een plan dat natuur­lijk geld kost, maar ook daar weet de stichting wel wat op. Zo organiseert ze zaterdag 10 juni een spetterend benefietfeest, waarvan de opbrengst in zijn geheel naar het vernieuwde hertenkamp gaat.

Kees Tesselaar, Gerald Sprenkeling, Leonie Koomen, Sandra Breed, Barry Blijlevens en Anneke Koopman vormen samen de stichting Vrien­den van Hertenkamp Heerhugowaard. „We zijn allemaal omwo­nenden van het hertenkamp en dragen het een warm hart toe", al­dus voorzitter Tesselaar. „Het her­tenkamp verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving van de Recreatie wijk". Niet alleen de mensen die hier wonen, maar ook mensen uit an­dere delen van Heerhugowaard ko­men hier graag naartoe om samen met hun kinderen te genieten van de dieren en het groen. Het is bo­vendien in 2012 door de gemeen­te bestempeld als karakteristiek cul­tuurhistorisch waardevol object; van grote waarde dus. Laten wij dit stukje historie voor Heerhugo­waard behouden!" De stichting erkent dat het hertenkamp niet meer de uitstraling heeft die het vroeger had. „Maar op basis van het huidi­ge voorlopige ontwerp, waarin on­der meer een nieuwe stal, drainage, nieuw groen en een nieuw hek zijn opgenomen, en door de gesprekken met de gemeente zijn wij enorm positief over het Hertenkamp 2.0."

 

Burgerparticipatie

De stichting is al sinds afgelopen zomer in overleg met de gemeente en heeft daarnaast aangegeven jaar­lijks samen met omwonenden de gemeente te willen helpen met het groenonderhoud. Tesselaar: „Ons initiatief is ook voor de gemeente Heerhugowaard een prachtig voorbeeld van burgerparticipatie. De ge­meente neemt de volledige renova­tie op zich, zodat de inwoners van Heerhugowaard de komende twin­tig tot dertig jaar weer kunnen ge­nieten van een mooi hertenkamp." De gemeenteraad beslist uiteinde­lijk naar verwachting in september of oktober over de renovatie van het hertenkamp, Esdegé-Reigersdaal zal net zoals nu de verzorging van de dieren samen met haar cliënten blijven doen.

 

Grote klapper

De stichting is momenteel in ge­sprek met de gemeente en aan­nemers om de kosten van het dierenverblijf definitief vast te stellen.

„We willen dit geld bijeen brengen door diverse acties te organiseren, waarvan het benefietfeest zaterdag 10 juni een voorbeeld is. Verder ho­pen wij met donaties van particulie­ren, het bedrijfsleven en charitatie­ve instellingen de kosten voor het vernieuwde dierenverblijf te kun­nen realiseren." De eerste finan­ciële bijdrage voor het opknappen van de hertenkamp aan de Dreef is binnen: bewoners van de Sportlaan hebben tijdens hun jaarlijk­se nieuwjaarsbijeenkomst met het verkopen van loten 688 euro opge­haald. De benefietavond in grand café  De Heeren moet de grote klap­per worden.

„We hopen dat de opbrengsten van de kaartverkoop aan particu­lieren, de verkoop van businessarrangementen, een loterij op de feestavond zelf en de veiling van een aantal ludieke kavels waaron­der het leggen van de eerste steen al leiden tot een hoge opbrengst, die wij kunnen besteden aan de nieuwbouw van het dierenverblijf. De bijna honderd prijzen van de loterij worden beschikbaar gesteld door betrokken inwoners en veel ondernemers in Heerhugowaard.

De kaartverkoop gaat goed, dus wacht niet te lang met reserve­ren."

 

Elke donatie welkom

Kaarten kosten tien euro en zijn verkrijgbaar bij Breed Interieur en grand café De Heeren. Ondernemers die interesse hebben in een business arrangement kunnen via hertenkamphhw@gmail. com contact opnemen met de stichting. „Wij streven naar een beregezellige kermiszaterdagavond met Maas en DJ Ray, waar­bij veel geld opgehaald wordt voor het behoud van het hertenkamp in Heerhugowaard", vertelt Tesselaar enthousiast. De stichting neemt diezelfde zaterdag deel aan de Rabo Fietsdag. „Wij verzoe­ken alle inwoners van Heerhu­gowaard die het hertenkamp een warm hart toedragen om een do­natie te doen; elk bedrag wordt zeer op prijs gesteld." Het be­drag kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL77 RABO 0310 9891 08 ter attentie van "Vrienden van Hertenkamp Heerhugowaard". Als mensen nog goede ideeën hebben of nadere informatie willen, dan kunnen zij via hertenkamphhw@gmail.com contact opnemen met de stichting.

Overgenomen uit Heerhugowaards Nieuwsblad 23 mei 2017

Ingekleurde prentbriefkaart. Foto uit ca. 1910, genomen ongeveer ter hoogte van de huidige Bickerstraat richting het zuiden. fotograaf onbekend.

Overgenomen uit; Alkmaarse courant; Regionaal van dinsdag 13 september 2016

 

Ik was er bij, opmerkelijke regionale verhalen uit de vorige eeuw

Deze rubriek is een samenwerking tussen de Alkmaarsche Courant en het Regionaal Archief.

In 'Ik was erbij' zal steeds een foto uit de collecties van het archief te zien zijn van een opmerkelijke gebeurtenis uit het verleden. Het verhaal bij de foto wordt geschreven door medewerkers van het Regionaal Archief. U wordt gevraagd om uw herinneringen aan die gebeurtenis naar ons toe te sturen:redactie.ac@nhd.nl of Voordam n. i8n MA Alkmaar. Reacties zullen op deze pagina's worden afgedrukt. Zo komt er met uw medewerking een reconstructie van de gebeurtenis tot stand.

 

Dionysiuskerk bijna 100 jaar baken in het landschap

Emmie Snijders, Heerhugowaard *

 

Honderden Heerhugowaarders stonden op woensdagochtend 26 februari 1964 naar boven te kijken. De firma De Groot & zonen uit Alkmaar was al een tijdje bezig de torenspits van de rooms-katholieke Dionysiuskerk omver te trekken.

Gevaar, Ofschoon veel aan de kerk door de tand des tijds was aangetast, bleek de torenconstructie nog zeer dege­lijk te zijn. Hij wilde maar niet meegeven. Enkele malen klommen werklieden opnieuw de toren in om extra stukken muur, liggers en steunbalken door te zagen of te verwijderen. De laatste keren niet meer zonder gevaar. De Groot zelf, zittend in de cabine van de motorlier die met flinke staalkabels aan de torenspits was gekoppeld, gaf nogmaals plankgas. Toen de klok van de naastgelegen gloednieuwe Dionysiuskerk bijna 12 uur sloeg, gaf de spits eindelijk mee en vloog de weerhaan met hoge snelheid het onderliggende dakloze schip in. Heerhugowaards bekendste 'land­mark' in het centrum van dorp en polder was niet meer. Het had zijn eeuwfeest niet mogen vieren. De Dionysiuskerk was in 1868 gebouwd naar een ontwerp van de Hoornse bouwmeester A.C. Bleijs. Het was zijn eerste werk. Later volgden de kerk van Obdam, de Koepelkerk in Hoorn en de bekende Sint Nicolaaskerk in Amster­dam. Ook verbouwde hij meerma­len kerken in onze regio. Bleijs was in de leer geweest bij Pierre Cuypers (Rijksmuseum, Centraal Stati­on) maar botste uiteindelijk met zijn leermeester omdat hij brak met de neogotische bouwstijl. De totstandkoming van de kerk was een opvallend voortvarend proces geweest. Na het herstel van de katholieke kerkelijke hiërarchie in 1853 pleitten katholieken in Heerhugowaard voor een eigen parochie. Zij waren tot dan toe verdeeld over de parochies van Oudorp, 't Veld en Obdam. Nadat een Commissie ter Voorbereiding was opgericht in februari 1867, slaagden ze erin om met zeventig gezinnen in een tijdsbestek van zes weken een bedrag van 17.664,50 gulden bijeen te brengen.

Noodkerk, Zo snel mogelijk werd op de grond van caféhouder Dirk Wester nabij de kruising Middenweg-Hondenweg (nu Van Veenweg) een noodkerk gebouwd. De centrale ligging ten opzichte van andere kerken in de omgeving en het feit dat de bouwgrond gratis ter beschikking werd gesteld, maakten het de idea­le locatie. Op 8 oktober 1867, ruim een week nadat de Heilige Dionysiusparochie officieel was opgericht, konden de nood kerk en pastorie in gebruik worden genomen. Al tijdens de bouw van de noodkerk maakte Bleijs twee ontwerpen voor de definitieve kerk. De laatste, een versoberde versie van het eer­ste, werd uiteindelijk uitgevoerd. Helaas bleek de grond van Wester niet geschikt voor de geplande kerk en viel het oog op een er tegen­overliggend stuk grond van com­missielid De Groot. Daar bleek op 1,85 meter diepte een harde zandplaat te liggen waardoor er niet hoefde te worden geheid. De bouw kostte 49.000 gulden, waarvan 40.000 kon worden geleend van het bisdom. Op 25 juni 1870 was de nieuwe kerk klaar voor gebruik.

Nieuwe kerken, Telkens als de kerk te klein dreigde te worden voor het aantal kerkgan­gers, kwam er op tijd een nieuwe kerk in Heerhugowaard bij: in 1910 de Heilige Hart van Jezus kerk in De Noord, in 1923 de Heilige Familiekerk in 't Kruis. Na de Tweede Wereldoorlog werd gesproken over een vierde parochie, maar de Dionysiuskerk pleitte in plaats daar­van voor verbeteringen van de bestaande faciliteiten. Al in 1920 toonde een rapport de noodzaak van grondig onderhoud aan. Voor­al de pastorie,- en transept ramen waren in staat van verwaarlozing. Na de oorlog werd duidelijk dat ook de bankvlonders, het glas-in-lood en het metselwerk deels aan vernieuwing toe waren. Het aantal zitplaatsen bleef een punt van zorg. Kort na de oorlog was de kerk met tweehonderd zitplaatsen uit­gebreid, maar dit was lang niet genoeg bij een verwachte groei naar 3600 parochianen, een aantal dat men aan het eind van de jaren zestig dacht te bereiken. De onderhoudsachterstand en het ruimtegebrek maakten een verbou­wing nodig, maar bouwkundigen adviseerden in 1956 niet meer in het huidige gebouw te investeren. Zelfs architect hoofdinspecteur Hartemink, die bekend stond als liefhebber van de bouwkunst met oog voor detail, moest erkennen dat de kerk in een te slechte staat verkeerde.

Verzakking, Het kerkschip was door verzakking onherstelbaar beschadigd. Te ge­makkelijk had men indertijd aan­genomen dat de zandlaag onder de kerk genoeg stevigheid aan de constructie zou bieden. Het uitge­ven van honderdduizend gulden aan herstelwerkzaamheden zou weggegooid geld zijn. De eerste kerk van Bleijs was niet meer te redden. Het gebouw zou worden gesloopt zodra de nieuwe kerk, die vlak naast de oude werd gebouwd, gereed was. Eind 1963, kort voor Kerstmis, werd de nieu­we Dionysius in gebruik genomen. In deze kerk zal de Dionysiusparochie volgend jaar, op 8 okto­ber 2017, haar 150-jarig bestaan vieren. Met dank aan de parochie voor de ter terbeschikkingstelling van enkele foto's. Een film van de sloop is te zien in het Poldermuseum in Heerhugowaard.

Het weten waard, De Parochie viert volgend jaar 150-jarig bestaan; De kerk uit 1868 ging in 1964 tegen de vlakte

Tekening van de noodkerk (rechts) en de pastorie (links) door Dirk Bruin. In het midden de Middenweg. De definitieve kerk kwam uiteindelijk aan de kant van de pastorie.

Het interrieur van de kerk gezien richting de ingang. Het schip is versierd vanwege het zilveren priesterjubileum van pastoor Sprenger in 1946. fotograaf onbekend

De ochtend van de sloop, het dak van het schip is al verwijderd. Rechts naast de oude kerk staat de moderne nieuwe Dionysiuskerk.

De toren geeft eindelijk mee. Op het dak van de nieuwe Dionysiuskerk staat kapelaan Baars. fotograaf onbekend

De Middenweg rond 1910, vlakbij de kruising met de huidige Raadhuisstraat. fotograaf onbekend

Luchtfoto van de kerk en de pastorie in de jaren '50. Achter de kerk de begraafplaats. De sloten langs de Hondeweg zijn nog niet gedempt. fotograaf onbekend

Brederodejaar 2016

Op initiatief van drie gemeenten die een historische band hebben met de Brederodes (Santpoort, Heerhugowaard en Vianen) is 2016 uitgeroepen tot Brederodejaar. In het Brederodejaar ligt de focus op de cultuurhistorische waarde van de stad Vianen en haar directe omgeving.

Johan Wolfert van Brederode was een zeer invloedrijke Hollandse edelman. De kern van zijn rijkdom lag in zijn uitgebreide landbezit rond Vianen en Utrecht. Door een reeks sterfgevallen in de familie erfde hij uitgebreide bezittingen. Hij breidde zijn bezit en macht uit door twee huwelijken, zo raakte hij ook verbonden met de families van Nassau en Oranje.

In 1999 vierde de historische vereniging  “Het Land van Brederode” haar vijftigjarige bestaan met een herdenking van de vierhonderdste geboortedag van Johan Wolfert van Brederode. Ter begeleiding van een tentoonstelling van schilderijen van de familie van Brederode werd het boek uitgegeven “Johan Wolfert van Brederode 1599-1655, "Een Hollands Edelman tussen Nassau en Oranje".

Het boek geeft de lezer in verschillende artikelen een overzicht van allerlei aspecten over het leven van Johan Wolfert van Brederode. De toenmalige recensie van  Saskia de Boer sluit af met de volgende tekst: “Naast artikelen bevat het boek prachtige reproducties van Schilderijen en uitgebreide genealogische tabellen".

In het kader van Brederodejaar 2016 is de Historische Vereniging “Het Land van Brederode” voornemens om tot herdruk over te gaan van dit boek.  Voor de herdruk van dit boek zal een startkapitaal beschikbaar moeten zijn.  De historische vereniging  “Het Land van Brederode” zal hiervoor sponsoren benaderen en een vóór-intekenactie  starten waarbij het boek € 20,-- gaat kosten (winkelprijs € 25,--).

Brederodejaar 2016

Heerhugowaard - Brederode, verdwenen archi­tectuur en natuurlijk de historie van de polder. Dit zijn komend seizoen de onderwerpen uit de geschiede­nis van Heerhugowaard die door het Polder museum Heerhugowaard worden belicht. In de Vriendenkamer van het museum vindt de bezoeker werk van drie Waardse kunstenaars. Het museum geeft tijdens de na­tionale Museumweek op zaterdag 16 en zondag 17 april het startsein voor het nieuwe seizoen. Op beide weekenddagen zijn bezoekers welkom van 11.00 tot 17.00 uur.

 

In het kader van het landelijke Brederodejaar 2016 is de the­matentoonstelling bij het Poldermuseum dit jaar gewijd aan deze familie, in het bijzonder aan Reinout van Brederode. Heer van Veenhuizen. Landelijk vinden er diverse tentoonstellingen en manifes­taties plaats in Vianen. Velsen en Veenhuizen. Plaatsen die een band hebben met het ge­slacht Brederode. De opening van het regionale Brederode-jaar 2016 vond afgelopen za­terdag plaats in het kerkje van Veenhuizen (Heerhugowaard). Op 23 april kunnen nieuwsgierigen de grafkelder in de kerk aan de Kerkweg 26 be­kijken. Maar het Polderrnuseum  staat dus ook uitgebreid stil bij het speciale Brederode-themajaar. 'Bij ons in het Poldermuseum wordt aandacht gegeven aan de stamboom van de familie, de bezittingen, de levensloop van Reinout en de droogleg­gingen van het Veenhuizer-meer en het Berger- en Egmondermeer,' legt Henk Aandewiel. voorzitter van stichting Den Huygen Hoek, beheerder van het Poldermuseum  uit. Verder besteedt het mu­seum, dat is gevestigd in het oude gemaal aan de Huygendijk 17, ook dit jaar aandacht aan de verdwenen architectuur in Heerhugowaard. 'In de zestiger jaren van de vorige eeuw zijn een aantal gezichtsbepa­lende gebouwen gesloopt, zoals hel Raadhuis, de Dionysiuskerk. Het station en het kerkje in Veenhuizen.' Naast de modellen (gemaakt door Rien van Holland) van de ver­dwenen bouwwerken worden er ook historische foto's ge­toond in deze expositie.

 

Tentoonstelling

In de Vriendenkamer van het museum is een tentoon­stelling ingericht met werk van de Heerhugowaardse kun­stenaars Gerd Kooger-Pel. Jan Hollenberg en Leo Haegens. Henk: 'Uiteraard is ook de vaste tentoonstelling te zien van de historie van de polder van 2000 v. Christus tot en met de Stad van de Zon, de werkplaats en oude landbouwgereedschappen.'

Het Poldermuseum Heerhugowaard is tot en met 13 novem­ber elke zondag en de eerste woensdag van de maand ge­opend van 13.30 tot 16.30 uur. Groepen en scholen zijn op .1 ('spraak op andere tijdstippen welkom. De toegangsprijs is 2 euro per volwassene, kinderen betalen l euro. Meer informatie op www.poldermuscum-heerhugowaard.nl. Het Poldermuseum is ook op Facebook te vinden: https://www. faccbook.com/Poldermuseumheerhugowaard en meldt het laatste nieuws ook op twitter (@ Poldermuse-umHHW.

overgenomen uit "Het Kontakt" 18-08-2015

overgenomen uit "VHL 19-08-2015"

overgenomen uit "AD 13-08-2015"

Voor U gevonden in de regiokranten.
12 april 2016 HHW Nieuwsblad